ЗСЗШІСПТК ЗНУ11-А КЛАС 11-Б КЛАС10-А КЛАС10-Б КЛАС    03.12.2020

Інформатика 24

Інформаційний сайт для студентів ВСП ФКБХТ ЗНУ

Інформаційний сайт для 10-11 класів Newsletter sidebar 1КЗ «ЗСЗШІСП» ЗОР

м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 7 тел. (061) 32-66-50 http://www.zapisp.com   Tел/факс: (061) 224-25-50

Оцінювання навчання по класах 2020-2021 н.р.

10-А клас

10-Б клас

11-А клас 11-Б клас

Важлива інформація!

[FrontPage Save Results Component]
Підсумкове тестування  

Готуємось до підсумкового тестування для 11-х класів !

1. Завантажити підсумковий тест на власний ПК

2. Пройти тест, на надіслати фотозвіт з оцінкою.

3. Якщо ви не маєте комп'ютера - пройти 2 (два) теста на сайті

https://testinform.in.ua/pidsumkovij-test-z-rozdilu-bazi-danix-test-21-10-11-klas-bazovij-modul/

https://testinform.in.ua/klyuchi-j-zovnishni-klyuchi-zvyazki-mizh-zapisami-i-tablicyami-test-16-10-11-klas-bazovij-modul/

та надіслати фотозвіт з оцінкою та прізвищем на email lopurko@zapisp.com.

 

Готуємось до підсумкового тестування для 10-х класів !

1. Завантажити підсумковий тест на власний ПК

2. Пройти тест, та надіслати фото або скріншот з оцінкою.

3. Якщо ви не маєте комп'ютера -  пройти тест за допомогою гугл-форми

 

 


Зміст

  1. Навчальні плани

  2. Критерії оцінювання

  3. Календарно-тематичне планування

  4. Презентації

  5. Тести

  6. Розробки уроків


Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

 

Возврат в начало

Основними формами перевірки знань, умінь і навичок учнів з інформатики є фронтальне опитування, практичні роботи на ПК, тестування, захист проектів, есе, портфоліо тощо.

Оцінювання усних відповідей

Рівень

Критерії оцінювання

Початковий

Учень не розкриває основного змісту навчального матеріалу; учень виявляє незнання або нерозуміння більшої або найважливішої частини, припускається помилок у визначенні понять, у застосуванні термінології, завданнях

Середній

Учень неповно або непослідовно розкриває зміст матеріалу, але показує загальне розуміння питання і демонструє вміння, необхідні для подальшого засвоєння програмного матеріалу, учень має труднощі або припускається помилок у визначенні понять, використанні термінології, викладеннях, виправляє їх після кількох додаткових запитань учителя;учень не впорався із застосуванням теорії в новій ситуації під час виконання практичного завдання, але виконує завдання обов’язкового рівня складності за даною темою;попри знання теоретичного матеріалу, учень виявляє недостатню сформованість базових умінь і навичок

Достатній

У доповіді учня є невеликі пропуски, що не спотворює логічного та інформаційного змісту відповіді; учень має один-два недоліки у висвітленні основного змісту відповіді, виправляє помилки за зауваженнями вчителя;припускається помилок або більше як двох недоліків у висвітленні другорядних питань або викладеннях, легко їх виправляє за зауваженнями вчителя

Високий

Учень повно розкриває зміст матеріалу в обсязі, передбаченому програмою і підручником;учень доповідає грамотно, в певній логічній послідовності, точно використовуючи термінологію і символіку;учень вміє ілюструвати теоретичні положення конкретними прикладами, застосовувати їх у нових умовах під час виконання практичного завдання;учень демонструє засвоєння набутих знань, сформованість умінь і навичок на практиці;відповідає самостійно без додаткових запитань учителя

Оцінювання письмових робіт, есе

Рівень

Критерії оцінювання

Початковий

Учень припускається суттєвих помилок, які показують, що він не володіє обов’язковими знаннями з даної теми повною мірою;у роботі показує повну відсутність обов’язкових знань і вмінь з даної теми

Середній

Учень припускається однієї помилки або має два-три недоліки в роботі, але володіє необхідними вміннями з поточної теми

Достатній

Учень повністю виконує роботу, але нечітко або недостатньо обґрунтовує етапи розв’язування; припускається однієї помилки або має два-три недоліки в роботі

Високий

Учень повністю виконує завдання; на теоретичне та практичне запитання дає чітку та правильну відповідь; під час відповіді не робить пропусків і помилок (можливі неточності, описки, незнання, які не є наслідком нерозуміння навчального матеріалу)

Оцінювання практичної роботи на ПК 

Рівень

Критерії оцінювання

Початковий

Учень припускається істотних помилок, які показують, що він не володіє обов’язковими знаннями, вміннями та навичками роботи на ПК;

значну частину роботи не може виконати самостійно

Середній

Учень виконує роботу не повністю, припускається більше як трьох помилок, але володіє основними навичками роботи на ПК з даної теми

Достатній

Учень виконує роботу повністю, але під час її виконання виявляє недостатнє володіння навичками роботи на ПК в межах поставленого завдання;правильно виконує значну частину роботи (понад 85 %);роботу виконує повністю, але застосовує найменш оптимальні підходи до розв’язання поставленого завдання

Високий

Учень виконує роботу повністю і дає правильну відповідь або правильно подає результати роботи; виконує роботу самостійно, без допомоги вчителя, за винятком кількох коментарів

 

Критерії оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється в трьох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, рівень сформованності практичних умінь та навичок, ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи:

– рівень засвоєння та  оволодіння предметними знаннями (репродуктивний, реконструктивний, частково пошуковий і пошуковий);

– рівень сформованості способів навчально­пізнавальної діяльності (учень копією зразок способу діяльності, виконує спосіб діяльності за зразком, застосовує аналогії, підходить творчо до їх розв’язання);

ступінь самостійності при виконанні навчальних завдань різного типу (працює під безпосереднім керівництвом учителя; потребує значної допомоги вчителя; потребує незначної опосередкованої допомоги; працює самостійно);

ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання практичних робіт на комп’ютері.

 

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

1 Учень (учениця): засвоїв знання у формі окремих  фактів; з допомогою вчителя або з використанням підручника розпізнає і називає окремі інформаційні об'єкти; знає та дотримується правил безпечної поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.
2 Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні об‘єкти, пояснює свій вибір та може фрагментарно відтворити знання про них; з допомогою вчителя фрагментарно виконує окремі навчальні завдання та практичні роботи на комп’ютері, допускає помилки.
3 Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу (менше половини); відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; навчальні завдання виконує фрагментарно за значної допомоги вчителя; потребує постійної активізації та допомоги; способи навчально­пізнавальної діяльності (практичні і розумові уміння і навички) застосовує на рівні копіювання зразка способу діяльності.
4 Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу (більше половини); у відповідях може допускати помилки; за значної допомоги вчителя виконує навчальні завдання, допускає помилки; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні роботи, потребує детального кількаразового їх пояснення, допускає помилки.
5 Учень (учениця): самостійно, але не повно, відтворює значну частину навчального матеріалу; ілюструє розуміння базових понять інформатики прикладами з підручника або пояснення вчителя, відповідає на окремі запитання; з допомогою вчителя виконує навчальні завдання з частковим поясненням, допускає помилки; за детальною інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні роботи, не вміє пояснити свої дії, допускає помилки.
6 Учень (учениця): самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, відповідь будує у засвоєній послідовності, ілюструє її власними прикладами; з частковою допомогою вчителя виконує навчальні завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних  на комп’ютері; способи навчально­пізнавальної діяльності застосовує за зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й значної допомоги вчителя, коли працює самостійно.
7 Учень (учениця): самостійно відтворює основний навчальний матеріал з окремими неточностями, застосовуючи необхідну термінологію, вміє наводити власні приклади на підтвердження певних тверджень; пояснює та обґрунтовує способи виконання навчальних завдань, аналізує отриманий результат, робить неповні висновки з допомогою вчителя, використовує різні джерела відомостей для виконання навчального завдання; практичні роботи на комп’ютері виконує самостійно за інструкцією; самостійно виправляє вказані вчителем помилки.
8 Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний матеріал в іншій послідовності, не порушуючи логічних зв'язків, інтерпретує та деталізує питання, ідентифікує терміни та поняття; з незначною допомогою вчителя визначає спосіб розв’язування навчального завдання, частково аргументує свої міркування; самостійно знаходить необхідні відомості, систематизує та узагальнює їх; самостійно виконує  навчальне завдання, знаходить та виправляє допущені помилки. має стійкі практичні навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері; самостійно виконує практичні роботи, що відповідають вимогам навчальної програми, аналізує одержані результати, швидко й оперативно виправляє помилки.
9 Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; самостійно формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми представлення результату та необхідні відомості; аргументовано обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання, самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими помилками, знаходить та виправляє допущені помилки.
10 Учень (учениця): системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання;робить логічні висновки, обґрунтовує свою думку, висуває припущення; виконує різні типи навчальних і життєвих завдань (як типових, так і нестандартних, творчих) під опосередкованим керівництвом учителя, розробляє алгоритм виконання запропонованого навчального завдання, пропонує нові шляхи розв’язування навчальних завдань; знаходить додаткові джерела відомостей, використовує запропоновані схеми класифікації для структурування відомостей та даних, порівнює і зіставляє відомості з кількох джерел, уміє стисло і логічно подавати узагальнену інформацію; самостійно приймає рішення, прогнозує наслідки власної поведінки за незначної допомоги дорослих.
11 Учень (учениця): логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми з інформатики; обґрунтовано відповідає на запитання; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; раціонально використовує комп’ютер і комп’ютерні засоби для  розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; розуміє мету власної навчальної діяльності та самостійно визначає завдання для її досягнення, вміє виявляти проблеми та розв’язувати їх,  формулювати гіпотези
12 Учень (учениця): має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми з інформатики, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно планує особисту навчальну діяльність та оцінює її результати, уміє приймати рішення, швидко вибрати потрібний спосіб діяльності із кількох відомих, застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.

 

Возврат в начало

Календарно-тематичне планування по класах на 2020-2021 н.р.

10-А

10-Б

11-А

11-Б

 

Запитання вхідного контролю з інформатики для 10-х класів

Запитання вхідного контролю з інформатики для 11-х класів

Возврат в начало

 

10 клас, базовий модуль  (35 год.)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

10 клас, модуль документообіг (17 год.)

Презентації  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Конспекти  до уроків 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Веб-технології  11клас, варіативний модуль. (35 год)

Презентації: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Возврат в начало

Тести

Для екстерну 10 клас: Переглянути презентацію №5  Відповісти на питання онлайн з 22.02.2019

                                         Переглянути презентацію №6  Відповісти на питання онлайн з 28.02.2019

Тести MyTestX

10 клас  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24-1,25,26,27,28,29,30,31,32

11 клас 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Возврат в начало

Розробки уроків

10 клас

11 клас: урок 23

 

Возврат в начало

Інтерактивна дошка. Learning apps.

10 клас

11 клас: урок 23

Возврат в начало

Практичні роботи

10 клас: ПР№1, ПР№2, ПР№3,ПР№4, ПР№5, ПР№6, ПР№7, ПР№8, ПР№9

11 клас: ПР№1, ПР№2, ПР№3,ПР№4, ПР№5, ПР№6, ПР№7, ПР№8, ПР№9, ПР №10, ПР№11, ПР№12

Возврат в начало

 


Место для сведений об авторских правах.
© [Garri Lopurko], 2020. Все права защищены.
Последнее изменение: 03.12.2020.